Algemene verkoopvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding op de offerte, die steeds doorslaggevend is, worden alle verkopen en verbintenissen geacht te zijn geschied tegen de hierna vermelde voorwaarden. Wij wijzen derhalve alle voorwaarden af die voorkomen in de documenten van onze klanten of onderaannemers; enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op onze verkopen en werkzaamheden.

1.Onze opdracht bestaat in het uitvoeren van alle tuinonderhouds- en landschapswerken, de regeneratie en het onderhoud van gazons en beplantingen. Tenzij een vrijblijvende offerte wordt opgemaakt, zijn alle aanvragen voor plannen betalend, ongeacht of de werken volledig, gedeeltelijk of niet worden uitgevoerd. Alleen offertes zijn gratis.

2 .Aanvaarding - Een bestelling is slechts geldig nadat ze door de klant werd ondertekend. Door ondertekening aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden. Anderzijds, indien de bestelling niet ondertekend is, betekent de eerste betaling van het voorschot van de klant automatisch dat hij akkoord gaat met de offerte. Onze prijsoffertes zijn slechts geldig voor de in de offerte vermelde periode of voor maximaal één maand. Wij behouden ons het recht voor om na deze periode onze prijzen en voorwaarden te wijzigen of onze offertes volledig in te trekken. In geval van verhoging van de materiaalkosten in de loop van de werkzaamheden, zal de opdrachtgever de gevolgen van deze verhoging op een nader overeen te komen wijze dragen.

3. annulering van het werk - de consument-opdrachtgever heeft een annuleringsrecht van 14 kalenderdagen vanaf de aanvaarding van de offerte, om het werk zonder kosten of schadevergoeding te annuleren. Indien de consument-opdrachtgever of het bedrijf na deze termijn afziet van de uitvoering van het bestelde werk, zal de betaling van een schadevergoeding verschuldigd zijn die overeenkomt met 20% van het bedrag exclusief BTW.

Klachten - Alleen uitvoerige en gegronde klachten die schriftelijk binnen maximaal 5 dagen na de levering, aanplanting of uitvoering van het werk, waarop de klacht betrekking heeft, worden ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

5.Voorwaarden voor werkzaamheden - Onze verplichtingen betreffen uitsluitend de leveringen en werkzaamheden die zijn opgenomen in de door de opdrachtgever ondertekende offerte. Alle bijkomende werken, besteld in de loop van de verbintenis of voortvloeiend uit werken uitgevoerd op verzoek van de klant, evenals alle werken die rechtstreeks door de klant aan ons personeel worden besteld, zullen in aanmerking worden genomen. Er wordt van uitgegaan dat alle beplantings- en landschapswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd op schone grond, d.w.z. vrij van bouwafval (bakstenen, pleister, beton, zand, grind, enz.) of ontbossing (stronken, wortels). Indien nodig kunnen deze reinigingswerkzaamheden, die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen, door ons worden uitgevoerd. De aanwezigheid van onkruid in de gazons kan ons geenszins verweten worden, aangezien de door ons gebruikte zaaizaadzakken gegarandeerd onkruidvrij zijn en verzegeld zijn door de O.N.D.A.H. Elke schade die zou worden veroorzaakt aan ondergrondse leidingen, elektrische kabels of elk obstakel dat niet zichtbaar is aan de oppervlakte, NIET GEMELD door de klant op het ogenblik van de bestelling, is volledig ten laste van de klant, evenals alle werken die als gevolg hiervan nodig zouden kunnen zijn. De klant verbindt er zich eveneens toe om plannen van ondergrondse leidingen, kabels en andere werken voor te leggen voor de aanvang van de werken. Elke wijziging in de staat van de lokalen tussen de ondertekening van de offerte en de uitvoering van de werken heeft automatisch de annulering van de offerte tot gevolg.

Voor elke verbreking van het tuinonderhoudscontract zal een verbrekingsvergoeding van 3 maanden worden aangerekend.

6 Levering en goedkeuring - Alle materialen, planten en andere benodigdheden moeten door de klant goedgekeurd worden binnen de drie dagen na hun aankomst ter plaatse; na deze termijn worden alle benodigdheden als automatisch goedgekeurd beschouwd. Indien in de loop van de werkzaamheden in onderling overleg wordt besloten dat één of meer van de in de offerte vermelde zaken niet zullen worden uitgevoerd, zal voor deze zaken een aftrek op de factuur plaatsvinden, mits de levering van de bedoelde zaken niet reeds bij onze leveranciers is besteld, dan wel de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen, dan wel voor deze zaken geen kosten zijn gemaakt. In dat geval zijn wij gerechtigd deze kosten of schadevergoeding in rekening te brengen.

Indien bepaalde in de offerte vermelde benodigdheden bij onze leveranciers zijn uitverkocht, behouden wij ons het recht voor deze met instemming van de klant te vervangen door andere benodigdheden die deze zo dicht mogelijk benaderen.

7.Tijdstip van uitvoering - Het tijdstip van uitvoering dat wij kunnen opgeven is slechts een schatting en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden/leveringen zal afhangen van factoren zoals vochtigheid, overmatige droogte, vorst, andere weersomstandigheden, tekort aan materialen en alle andere toevallige en overmachtsituaties. Elke vertraging in de aanvang van de werken of in de uitvoering ervan ontslaat de klant geenszins van zijn verantwoordelijkheid en rechtvaardigt geenszins de annulering van de bestelling en de terugvordering van het voorschot.

8.Garantie - De vervanging van planten onder garantie kan in geen geval aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding van welke aard ook. De kiemkracht van de gazons wordt eveneens gegarandeerd, maar in geval van schade aan de zaailingen ten gevolge van barre weersomstandigheden (bv. storm) of dieren, zullen de benodigdheden (turf, meststof, zaden) die nodig zijn voor het herinzaaien aan de klant worden aangerekend. Ook het onderhoud zelf, zoals wieden, water geven, sproeien, enz. valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. De garantie vervalt indien de klant de gegeven onderhoudsadviezen negeert, indien de gazons voortijdig worden vertrapt of indien de beplantingen door vorst of droogte vergaan, na normaal te zijn heraangelegd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringen die, om welke reden dan ook, bij de klant gestolen of beschadigd worden. Alle goederen die door ons als niet-conform worden erkend en worden teruggenomen of vervangen, worden van rechtswege onze eigendom.

9.betalingen : De facturatie en betaling geschieden op naam van "Productions Associés", gevestigd Coenraetsstraat 72 B-1060 Brussel, België. BTW BE0896755397 De facturen zijn contant betaalbaar, bij gebreke waarvan 5 euro herinneringskosten zullen aangerekend worden. Bovendien zal het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 1% per maand vertraging en een forfaitaire schadevergoeding van 15% (met een minimum van 75 euro). Alle verzonden facturen blijven verschuldigd en moeten volledig betaald worden. Bovendien is elk jaarlijks onderhoudscontract in geval van opzegging wegens niet-betaling volledig opeisbaar. De betaling van een factuur geldt nooit als bewijs van betaling van een vorige factuur die nog niet werd vereffend. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel van Nijvel bevoegd.

Alle bijkomende werken in verband met de initiële bestelling alsook alle leveringen zijn volledig contant betaalbaar indien een afzonderlijke factuur wordt voorgelegd, of met het saldo van de verschuldigde sommen, indien de bijkomende werken op de algemene factuur voorkomen.

Elke staking van betaling geeft ons het recht de werken stop te zetten, onverminderd onze rechten.

Alle aan een klant geleverde leveringen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de factuur.

10.levering van water - De levering van water nodig voor het bewateren van planten tijdens de aanplanting en voor het onderhoud is ten laste van de klant.


DP Garden, Tuinaannemer, specialist in rationeel snoeien & Leader in gazonverf op de Belgische en Luxemburgse markt.